Name
 1. Mr. Sanjay Doke
 2. Mr. Mangesh Yerunkar
 3. Mr. Dattaram Mestry
 4. Mr. Keshav Jadhav
 5. Mr. Irfan Khan
 6. Mr. Raghunath Pawar
 7. Mr. Suraj Dhamoda
 8. Mr. Suresh Dhodhade
 9. Mr. Panjab Rathod
 10. Mr. Yogesh Bhusara
 11. Mr. Mahesh Waghire
 12. Mrs. Purva Ghadi
 13. Mr. Santosh Jadhav
 14. Mr. Jeevan Vyapari
 15. Mr. Jeevan Lawangare